کارگاه آموزشی

روش استفاده ضد زنگ آلکیدی آلتون

ضدزنگ آلکیدی آلتون را با تینر روغنی آلتون رقیق کرده و و روی سطح مورد نظر اعمال شود.میزان اختلاط نیز به عوامل مختلفی از جمله رنگ، درجه حرارت محیط، سطح زیرکار و وسیله رنگ آمیزی بستگی دارد.در شرایط نرمال رنگ آمیزی نسبت اختلاط تینر به رنگ بر حسب درصد وزنی با قلم مو 20-25 درصد، با غلطک 15-20 درصد و با پیستوله 25-30 درصد می باشد.