کارگاه آموزشی

تینر مناسب

خواص تینر مناسب: 

1. قدرت حلالیت مناسب

2. سازگاری با رنگ مورد استفاده

3. شفافیت

4.سرعت تبخیر مناسب