کارگاه آموزشی

تهیه و اجرای خط کشی نقاط اولویت دار حوزه استان مرکزی