کارگاه آموزشی

خط کشی راههای اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای اراک، خمین،شازند، محلات